Dziś jest 23.10.2020 , Imieniny : Edwarda, Marleny, Seweryna

powrót do strony głównej strona główna

Baza organizacji pozarządowych

Oldtimer Club Poland
05-500 Piaseczno
siedziba: ul. Tujowa 15
tel./fax (022) 756 88 60
kontakt: ul. Sienkiewicza 9a (Paweł Gerber)
tel. (022) 756 75 52
kom. 0 504 109 446
- odrestaurowywanie starych pojazdów; utrzymywanie ich w sprawności technicznej oraz rozpowszechnianie wiedzy o zabytkowych motocyklach

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
05-500 Piaseczno
ul. Wł. Sikorskiego 20
tel./fax (022) 716 66 00, 716 66 01
email: pwopr@wp.pl
- organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie; propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne; działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego  

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Piłsudskiego 30
tel. (022) 756 44 40
- odbudowa, rekonstrukcja i zachowanie szczególnego charakteru uzdrowiska Konstancin; upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanej z dorobkiem Stefana Żeromskiego; udział w kształtowaniu planów i programów rozwoju miasta i gminy

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna
05-500 Piaseczno
ul. Piłsudskiego 1
tel. (022) 756 76 00, 737 10 52, 737 23 99
- pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych w zakresie życia kulturalnego, oświatowego i artystycznego; upowszechnianie kultury; zbieranie materiałów histyrycznych i archeologicznych i ich popularyzacja

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
05-540 Zalesie Górne
ul. Jesionowa 47
- dążenie do wszechstronnego rozwoju Zalesia Górnego jako osiedla wzorowego pod względem zdrowotnym, gospodarczym, estetycznym i kulturalnym oraz współdziałanie w tych sprawach z organami miejscowego samorządu; podnoszenie poziomu kultury, estetyki i gospodarności wśród członków Stowarzyszenia, a także propagowanie ich wśród wszystkich mieszkańców Zalesia Górnego

Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska
05-530 Góra Kalwaria
ul. Marianki 41a
tel. (022) 727 37 26
- zrzeszanie mieszkańców Góry Kalwarii i Czerska dla rozwijania i upowszechniania wiedzy historycznej o Górze Kalwarii i Czersku; inicjowanie działań w zakresie naukowym, badawczym, kulturalnym, oświatowym, artystycznym na rzecz upamiętniania Góry Kalwarii i Czerska; rozwijanie dorobku kulturalnego i twórczości arystycznej; kuratela nad muzealnictwem regionalnym

Towarzystwo Krzewienia Kultury Narodowej za Granicą
05-530 Góra Kalwaria
ul. Pijarska 17
- upowszechnianie języka ojczystego wśród Polonii zagranicznej w najdalszych zakątkach świata; upowszechnianie historii kraju ze szczególnym uwzględnieniem dziejów najnowszych, geografii i problemów ekonomiczno-społecznych; rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży sprawami ojczyzny i ożywienie ruchu turystycznego

Towarzystwo Współpracy Ludzi Sprawnych i Niepełnosprawnych
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
- integracja społeczna ludzi sprawnych i niepełnosprawnych oraz znoszenie istniejących wszelkiego rodzaju barier

Towarzystwo Posiadaczy Nieruchomości Konstancin-Jeziorna "Urbi"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 3
- wspieranie rozwoju Konstancina-Jeziornej; rozwój infrastruktury technicznej; porawa estatyki i czystości; integracja środowiska i samopomoc sąsiedzka; ochrona interesów posiadaczy posesji, ich mienia i bezpieczeństwa osobistego; ochrona środowiska naturalnego 

Konstancińskie Towarzystwo Gospodarcze
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Sobieskiego5
- popieranie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Gminy; wspieranie inicjatyw osób zamierzających rozwijać działalność gospodarczą na terenie Gminy, reprezentowanie interesów członków wobec organów i władz

Warszawska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
05-500 Piaseczno
ul. Puławska 46

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Oddział w Czersku
05-530 Góra Kalwaria
ul. Warszawska, Czersk
tel. (022) 727 34 38
kom. 0 603 403 875 (Pani Barbara Jabłońska)
- podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami; uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej; propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienia wiedzy o zabytkach

Towarzystwo Rolniczo-Przyrodnicze w Konstancinie-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
- poszerzanie wiedzy rolniczej, podniesienie poziomu produkcji rolniczej, ochrona środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Użytkowników Osiedla "Chata za Miastem"
05-540 Zalesie Górne
Pilawa
- dbanie o bezpieczeństwo i porządek na osiedlu; działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego; ochrona interesów użytkowników osiedla

Stowarzyszenie Importerów Branży Optycznej
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Rycerska 4
- działanie na rzecz podnoszenia jakości i estetyki wyrobów optycznych; popularyzowanie najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie optyki; wspieranie i przestrzeganie dobrych zwyczajów handlowych; współdziałanie z właściwymi władzami w celu ochrony interesów importerów wyrobów optycznych; upowszechnianie profilaktyki i wiedzy na temat korekcji wad wzroku, ochrony oczu przed szkodliwymi czynnikami

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
05-501 Piaseczno
ul. Jodłowa 5
- prowadzenie działalności zmierzającej do zaspokojenia duchowych, intelektualnych i i kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój Zalesia Dolnego

Stowarzyszenie "Konstancin"
05-520 Konstancin-Jeziorna
Al. Wojska Polskiego 44
- organizowanie i prowadzenie zarządzania osiedlem domów jednorodzinnych "EMPIRE I" położonym w Konstancinie-Jeziornej

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Głowackiego 3/5

Stowarzyszenie "Terra Nowa"
05-532 Baniocha
ul. Nad Stawami 9
- propagowanie działalności ekologicznej; współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekologii i działalności ekologicznej; doradztwo ekologiczne

Stowarzyszenie Charytatywne im. Alberta Schwaitzera w Warszawie
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 15
- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, a szczególnie opieka nad dziećmi, ludźmi starymi, bezbronnymi, upośledzonymi fizycznie i umysłowo

Stowarzyszenie Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Rozwoju Regionu "Bezpieczne Południe"
05-500 Piaseczno
ul. Sierakowskiego 29E
tel. (022) 750 18 63
- szerzenie w regionie kultury w tym także kultury fizycznej; oświaty w szczególności w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych; idei samorządności

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5
- promowanie inicjatyw lokalnych; wspieranie postępu cywilizacyjnego, gospodarczego i kulturalnego swojej społeczności lokalnej; podnoszenie poziomu wiedzy, standardu życiowego i poziomu kultury swoich członków; szerzenie kultury, oświaty i wiedzy ekonomiczno-społecznej

Stowarzyszenie na rzecz Naturalnych Narodzin
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Sobieskiego 12 m. 20
- propagowanie i popularyzacja idei porodu naturalnego jako zjawiska psychomedycznego; upodmiotowienie roli kobiety w porodzie; integracja medycznych środowisk położniczych; organizacja placówek umożliwiających przyjmowanie porodów naturalnych; samopomoc koleżeńska

Kupieckie Stowarzyszenie "Hale Piaseczyńskie"
05-500 Piaseczno
ul. Fabryczna 7/18
- zapewnienie reprezentacji i ochrony interesów ekonomiczno-prawnych kupców; rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających krzewieniu zasad etyki kupieckiej oraz kultury obsługi klienta; doskonalenie zawodowe kupców; zapewnienie prawidłowej organizacji handlu z uwzględnieniem przepisów porządkowych i sanitarnych

Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Osiedla Domów C – 35
05-500 Piaseczno
ul. Markowskiego 31
- reprezentowanie i obrona interesów spółdzielni, właścicieli i najemców, w tym najemców domów zakładowych; współdziałanie z samorządem lokalnym

Stowarzyszenie "Pro Patria"
05-532 Baniocha
Tomice 40 B
- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i środowiskom, które podejmują działania na rzecz rozwoju oraz promowania polskiej kultury, tradycji i języka w kraju, a zwłaszcza poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

Stowarzyszenie Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Górze Kalwarii
Różan, gm. Góra Kalwaria
- popularyzacja osoby i mysli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego jako wzorca patriotycznego; kształtowania postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego; gromadzenie pamiatek związanych z osobą Józefa Piłsudskiego

Stowarzyszenie "Nasz Złotokłos"
05-504 Złotokłos
ul. 3-go Maja 30
tel. 0 694 969 110
- integrowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju środowiska; działalność promująca zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży oraz ich środowisk; podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi Złotokłosu i jego okolic; działanie na rzecz rozwoju ekologicznego, gospodarczego, turystycznego oraz promowania postaw proekologicznych, obywatelskich i prorynkowych

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Jeziorki
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Przyrzecze 13/2
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego dorzecza rzeki Jeziorki zgodnie ze standartami europejskimi; podejmowanie interwencji we współpracy z odpowiednimi służbami; współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi mającymi wpływ na stan środowiska naturalnego dorzecza rzeki Jeziorki w celu redukcji zagrożeń dla tego środowiska; propagowanie wiedzy ekologicznej

Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
05-500 Piaseczno
ul. Sienkiewicza 14
www.kolejka-piaseczno.com

Stowarzyszenie Zofiówka Konstancin
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Górnośląska 10
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i poprwy stanu infrastruktury społecznej i technicznej; współudział w konstruowaniu programu rozwoju gminy i promowaniu inicjatyw lokalnych

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Gminie Konstancin-Jeziorna
05-510 Konstancin-Jeziorna
Osiedle Czarnów
- organizowanie, rozwijanie i propagowanie ninicjatyw, postaw i działań swoich członków oraz osób niezrzeszonych, skierowanych na realizację budowy i rozbudowy nieruchomości, dróg oraz urządzeń komunalnych, obiektów kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych, a także na prawidłową ich eksploatację; współorganizowanie z władzami państwowymi i samorządowymi przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia oraz ochronę środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
05-500 Piaseczno
ul. Powstańców Warszawy 16 m. 21
- wspieranie i organizowanie inicjatyw mieszkańców mających na celu rozwój samorządności lokalnej; ochrona praw mieszkańców; nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym charakterze

Stowarzyszenie Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach "Chyliczanka"
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 20 E
- szerzenie idei i kształcenie młodzieży w duchu katolickiej nauki i myśli programowej Cecylii Plater-Zyberkówny; formowanie postaw swych członków do wspomagania magisterium Kościoła zgodnie z jego potrzebami

Stowarzyszenie Ekologicznej Ochrony Konstancina
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Zaleśna 55, Borowina
- działania w celu ochrony biosfery miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przed wszelkimi szkodliwymi oddziaływaniami; organizowanie aktywności mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna dla przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania człowieka na środowisko; działania dla podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna o istniejących zagrożeniach dla biosfery ich gminy; działania dla usunięcia istnijących zagrożeń ekologicznych

Front Obrony Przed Zniszczeniem Konstancina
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Królowej Bony 2

Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych "Światło"
05-500 Piaseczno
ul. Szpitalna 19
- ochrona praw osób niepełnosprwanych; prowadzenie poradnictwa w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprwanych; upowszechnianie wiedzy o różnego rodzaju niepełnosprwaności; udzielanie pomocy niepełnosprawnym w wyszukiwaniu lokali mieszkaniowych; prowadzenie świetlic przedszkoli dla osób niepełnosprawnych; prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; prowadzenie imprez sportowych i kulturalnych; hipoterapia

Konstancińskie Stowarzyszenie Kulturalne im. W. Gąsiorowskiego
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wilanowska 4/14
- współdziałanie z organanmi władzy i administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji życia kulturalnego i różnorodnego rozwoju sztuki; inspirowanie aktywnego udziału środowisk mieszkańców regionu w jego życiu społeczno-kulturalnym; upowszechnianie i kultywowanie tradycji kulturalnych i historycznych regionu; uczestniczenie w kształtowaniu planów i programów rozwoju Miasta, Gminy i Regionu w zakresie życia kulturalnego; upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanej z dorobkiem literackim i społecznym patrona Stowarzyszenia - Wacława Gąsiorowskiego

Porozumienie Obywateli Konstancina-Jeziorny
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Potulickich 27
tel. (022) 756 42 80, 754 03 69
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji społeczności Konstancina-Jeziorny; upowszechnianie poczynań stowarzyszenia, a także przyczynianie się do rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna

Stowarzyszenie "Solidarni Razem"
05-500 Piaseczno
ul. Fabryczna 2/5
- upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze, działalności gosp. i życiu publicznym; kultywowanie tradycji historycznych i kulturalnych regionu; podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych; pomoc rodzinie; wspomaganie repatriacji Polaków z terenów byłego ZSRR; kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjną i materialną dla działaczy samorządowych i osób działających dla rozwoju regionu piaseczyńskiego; ochrona środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Piaseczna
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 36
tel. (022) 756 85 73
adreg@poczta.onet.pl
- ochrona praw i interesów właścicieli nieruchomości; ocalanie istniejących zabudowań i przywracanie im dawnej świetności i wartości historycznej; zachowanie typowej estetyki architektonicznej dla małych miast oraz parków i zieleni miejskiej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Wiejskich
05-540 Zalesie Górne
ul. Działkowa 10, Jaroszowa Wola

Stowarzyszenie „PoNad” Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Batorego 12

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Kosodrzewina
05-500 Piaseczno
ul. Kosodrzewiny 21

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Czarnów
05-510 Konstancin-Jeziorna
Czarnów 57

Stowarzyszenie "Jazgarz"
05-500 Piaseczno
ul. Leśna 20, Jazgarzew

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Słomczyńska 15

Stowarzyszenie Miłosników Osiedli Magdalenka i Sękocin
05-506 Lesznowola
ul. Ogrodowa 13, Magdalenka
tel. (022) 757 97 07
- urządzanie wzorowego osiedla mieszkaniowego; utrzymanie osiedla na należytym poziomie ogólnokulturowym i zdrowotnym; integracja środowiska; podtrzymanie tradycji działalności samorządowej z czasów II Rzeczypospolitej; ochrona środowiska

Stowarzyszenie Przyjaciół Głoskowa i Okolic
05-503 Głosków
ul. Lipowa 11 A

Stowarzyszenie Rodziców "TU"
05-540 Zalesie Górne
ul. Rusałek 21
tu@tu.edu.pl
www.tu.edu.pl
- wspieranie wszechstronnego rozwoju Zalesia i okolic; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; pomoc rodzinie; popularyzacja polskiej kultury narodowej w kontekście wspólnoty kulturowej Europy; pomoc w samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych; promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
05-503 Głosków
ul. Radnych 9 A
www.mps-society.nazwa.pl
-  działanie w zakresie integracji rodzin MPS z całego kraju, zwrócenie większej uwagi publicznej na choroby MPS, tworzenie funduszy na rzecz pomocy wszystkim dzieciom dotkniętym chorobą

Stowarzyszenie Producentów Drobiu "Ekokur"
05-507 Słomczyn
ul. Wiosenna 127
tel. (022) 727 56 43
- reprezentowanie, obrona, popieranie interesów członków; propagowanie metod i technik hodowlanych, produkcji rolnej i przetwórstwa drobiu; współpraca z instytucjami państwowymi na różnych szczeblach dotyczącymi pomocy i ochrony rodzimej produkcji; pomoc dla członków w sytuacjach losowych

Stowarzyszenie Społeczno-Charytatywne "Rodzice - Dzieciom"
05-500 Piaseczno
Józefosław ul.Ogrodowa 10
tel./fax: (022) 750 74 02

Stowarzyszenie "Klub dialogu politycznego im. Zofii Kuratowskiej"
05-502 Piaseczno
ul. Skrzetuskiego 22

Stowarzyszenie "Praca i Rozwój"
05-500 Piaseczno
ul. Jaspisowa 6

Stowarzyszenie "Towarzystwo Uzdrowiska Konstancin"
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Kościelna 43

Stowarzyszenie Współwłaścicieli Budynku Garażowego na Osiedlu "Lech" w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Młynarska 21 A

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rodziny Wiejskiej
05-500 Piaseczno
ul. Powstańców Warszawy 14/21

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
05-500 Piaseczno
ul. Milenium 13, Głosków

Klub podróżnika "Vagabond"
05-551 Mroków
ul. Wąska 3

Piaseczyńskie Stowarzyszenie Prywatnych Taksówkarzy
05-500 Piaseczno
ul. Bobrowiecka 6/c, Bobrowiec

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Rekreacji "Aldragho"
05-500 Piaseczno
ul. Działkowa 54, Józefosław

Stowarzyszenie Przyjaciół Ochrony Środowiska "Warszawianka"
05-552 Wólka Kosowska
ul. Rejonowa 5, Warszawianka

Stowarzyszenie na rzecz leczenia niepłodności i wspierania adopcji "Nasz Bocian"
05-500 Piaseczno
ul. Niecała 14a
www.nasz-bocian.pl
email: admin@nasz-bocian.pl
- upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki i leczenia niepłodności, które dostępne są zarówno w kraju, jak i na świecie; udzielanie wszechstronnej pomocy parom niepłodnym oraz bezdzietnym; prowadzenie działań na rzecz zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności; dążenie do uznania niepłodności za chorobę i działanie na rzecz zwiększenia dostępności leczenia; propagowanie idei adopcji jeko metody rozwiązania problemu bezdzietności

Stowarzyszenie "Nasz Powiat"
05-500 Piaseczno
ul. Albatrosów 18b/3

Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
05-540 Zalesie Górne
ul. Białej Brzozy 23

"My w Europie" – Stowarzyszenie Południowego Mazowsza
05-530 Góra Kalwaria
ul. Pijarska 44 paw. 5

Stowarzyszenie "Niezależne Forum Konstancin"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Szkolna 7

Stowarzyszenie "Młodzieżowe Centrum Przedsiębiorczości"
05-502 Piaseczno
ul. Gwalberta 34

Stowarzyszenie Twórców Sztuk Plastycznych "Triada"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 18
- skupianie twórców z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna; prezentacja dorobku Stowarzyszenia w kraju i za granicą; podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej; tworzenie warunków do rozwoju kultury

Stowarzyszenie "Polski Instutut Profilaktyki i Ochrony Zdrowia"
05-506 Lesznowola
ul. Graniczna 35, Nowa Iwiczna

Stowarzyszenie "Żyć lepiej w Łosiu"
05-504 Złotokłos
ul. Ogrodowa 1, Łoś
gm. Prażmów
tel. (022) 790 03 09
- integrowanie i organizowanie lokalnej społeczności do budowy infrastruktury miejscowości Łoś; reprezentowanie własnych interesów lokalnej społeczności wobec organów władzy i administracji

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. E. Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym
05-501 Piaseczno
Aleja Brzóz 26
tel. (022) 756 71 41
- kultywowanie tradycji szkoły; organizowanie spotkań koleżeńskich; współdziałanie na rzecz rozwoju Zalesia Dolnego, Gminy i Powiatu Piaseczyńskiego

Stowarzyszenie Edukacyjne "Pro Bono Linguae"
05-506 Lesznowola
ul. Różana 9, Nowa Iwiczna

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Linin
05-530 Góra Kalwaria
oś. Linin 33/34

Towarzystwo Trzeźwości Transportowców
Oddział w Piasecznie

Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Koło Nr 8
05-540 Zalesie Górne
ul. Złotych Łanów 27

Oddział Zakładowy "Polkolor" PTTK
05-500 Piaseczno
ul. Gen. Okulickiego 7/9

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
05-500 Piaseczno
Plac Piłsudskiego 3
tel. (022) 756 78 57
www.piaseczno.pttk.pl
- krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych; popularyzacja walorów krajoznawczych; szkolenie kadr

Jeździecki Klub Sportowy "Wyręba"
05-555 Tarczyn
Świętochów

Klub Jeździecki "Plejada"
05-555 Tarczyn
Stefanówka 33

Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna
05-555 Tarczyn
ul. Księdza Czesława Oszkiela 3
tel. (022) 727 71 96, 727 75 57
email: tpt@op.pl
- działania na rzecz wszechstronnego społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego rozwoju Tarczyna i Gminy Tarczyn; pobudzanie inicjatyw społecznych dla dobra Tarczyna; umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami miasta i gminy

Komitet Obywatelski "Solidarność"
05-555 Tarczyn
ul. Rembertów 39

Stowarzyszenie "Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny"
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 28

Stowarzyszenie "Wspólnota Rzeki Czarnej"
05-530 Góra Kalwaria
os. Linin 31 m. 38

Stowarzyszenie Samorządowe "Centrum"
05-500 Piaseczno
ul. Młynarska 15 lok. 151

Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury Wsi Józefosław i Julianów"
05-500 Piaseczno
ul. Osiedlowa 50 a

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"
05-500 Piaseczno
ul. Leśna 25, Żabieniec
tel. (022) 756 86 40

Stowarzyszenie Wspierania Zrównoważonego Rozwoju "Konkret"
05-520 Konstancin–Jeziorna
ul. Sadowa 36

Szwedzkie Stowarzyszenie Edukacyjne
05-520 Konstancin–Jeziorna
ul. Warszawska 202

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miejscowości Zamienie
02-800 Warszawa
ul. Główna 4/4, Zamienie

Stowarzyszenie "Dom Ludowy"
05-500 Piaseczno
ul. Ludowa 1

Stowarzyszenie "Tarczyn Network"
05-555 Tarczyn
oś. Tarczynianka, bl. 5 m. 14
tel. (022) 717 63 19
tluck@esculap.pl
- popularyzowanie technik komputerowych wśród lokalnej społeczności; tworzenie sieci komputerowej i upowszechnianie jej zasobów

Stowarzyszenie Obywatelskie "Stańczyk"
05-510 Konstancin–Jeziorna
ul. Chylicka 79

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Kozodawski Sad
05-502 Piaseczno 3
ul. Gruszek i Jabłuszek 27, Wola Kozodowska

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Korzeniówce
05-504 Złotokłos
ul. Świerkowa 15, Korzeniówka
tel. (022) 726 95 27
- pomoc samorządom w zamierzeniach dotyczących organizacji oraz budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej na terenach wiejskich; pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dostępu do podstawowych elementów infrastruktury, a także poprawa warunków życia ludności wiejskiej, ochrona środowiska i współpraca z organami władzy i administarcji oraz krajowymi organizacjami o pokrewnych celach 

Stowarzyszenie "Konstancja"
05-520 Konstancin–Jeziorna
ul. Warszawska 200/54, Bielawa

Polskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
05-500 Piaseczno
ul. Różana 19, Nowa Iwiczna

Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków
Piaseczno

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Kana"
05-500 Piaseczno
ul. Orzeszkowej 39

Stowarzyszenie Mieszkańców Zalesia i Kamionki "Kotyrki"
05-502 Piaseczno
ul. Czarnieckiego 37
tel./fax. (022) 737 02 95 w każdy czwartek w godzinach 19.30 - 20.30
nowartur@hotmail.com  
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego osiedli Zalesinek i Kamionka, w tym wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej; wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w społeczności lokalnej, ochrona środowiska przyrodniczego Gminy Piaseczno przed degradacją oraz ochrona interesów i bezpieczeństwa społeczności lokalnej 

Stowarzyszenie "Razem dla niepełnosprawnych"
05-510 Konstancin–Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
tel. (022) 711 90 47, 826 45 49
- organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się niepełnosprawnymi; upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu

Stowarzyszenie "Radość i nadzieja"
05-500 Piaseczno
ul. Rejtana 31
tel. (022) 756 90 81

Stowarzyszenie "Razem"
05-500 Piaseczno
ul. Młynarska 2a
tel./fax. (022) 750 36 50
kom. 0 502 146 210
- pomoc społeczna wtym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym; ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie Mieszkańców Jesówki
05-502 Piaseczno
ul. Dzikich Gęsi 71, Jesówka

Polskie Towarzystwo Neurologopedyczne
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 20

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Operatorów Kolei Wąskotorowych
05-500 Piaseczno
ul. Sienkiewicza 14

Stowarzyszenie na rzecz zdrowia i dobrobytu mieszkańców gminy Góra Kalwaria "Rak"
05-532 Góra Kalwaria
Łubna 4

Stowarzyszenie Mazowiecki Klub Strzelecki "Sokół"
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 15, Brześce

Agencja Doradztwa Personalnego i Pośrednictwa Pracy "Glosa" i Instytut Promocji
ul. Literatów 6/15
Konstancin – Jeziorna
tel. (022) 754 73 99, 756 32 85
- doradztwo personalne i pośrednictwo pracy i promocja zatrudnienia oraz przedsiębiorczości zagranicznej

Fundacja Kontakt
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Kopernika 4/4
tel. (022) 754 66 51, 0601 331 899, 
kontakt@wp.pl , mmroz@akcja.pl
- inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, jej miejsca we Wspólnocie Europejskiej i integracji z nią, a zwłaszcza działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, społecznej i szeroko rozumianej aktywności społeczno-zawodowej, w tym również w zakresie zbliżania narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej

Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny (KRES)
05-500 PIaseczno
ul. Chyliczkowska 28
tel. 0 887 428 666
www.kres.org
email: poczta@kres.org
- inicjowanie działań oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw wpływającyh na poprawę poziomu życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony śodowiska i ekologii; propagowanie krajowej przedsiębiorczości oraz idei spółdzielczości

Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
05-500 Piaseczno
ul. Orzeszkowej 39
tel. (022) 737 25 26, 0603 37 37 94, 0609 569 380
fax. (022) 750 86 23
dometlab@wp.pl
- zapobieganie bezrobociu, ograniczanie jego rozmiarów i zwalczanie skutków; podejmowanie przedsięwzięć pomocnych w działaniach zmierzających do uzyskania własnego mieszkania, a także opieka nad bezrobotnymi oraz członkami ich rodzin

Cech Rzemiosł Różnych
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 11
tel. 022 756 77 33
fax 022 756 78 88
cech1@poczta.onet.pl
Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji reprezentującej pracodawców.

Stowarzyszenie Zaufania Społecznego
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 24
- aktywizacja społeczności lokalnej do działania dla dobra wspólnego; upowszechnianie zasad i wartości społeczeństwa obywatelskiego; stymulowanie procesów integracji lokalnej; oddziaływanie na opinie publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnej w działania zmierzające do odtworzenia klimatu miejsca, przywrócenia mu wartości użytkowych, przestrzennych i technicznych

Stowarzyszenie Ludzi Chorych na Cukrzycę "Insulina"
05-530 Góra Kalwaria
ul. Ks. Zygmunta Sajny 2
- opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę; organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej; integracja środowiska diabetyków

Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Łbiska gm. Piaseczno
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 24
- ochrona środowiska naturalnego; budowa kanalizacji we wsi Łbiska i w innych osiedlach; budowa i eksploatacja infrastruktury osiedlowej

Stowarzyszenie "Gemini MiM"
05-532 Baniocha
ul. Brzozowa 6, Kąty
gm. Góra Kalwaria
- pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi; pomoc rodzinom żyjącym w skrajnym ubóstwie; pomoc rodzinom wielodzietnym; pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci; pomoc ludziom starszym, opuszczonym, chorym; pomoc bezdomnym; pomoc bezrobotnym

Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie "Dobra Wola"
05-500 Piaseczno
ul. Modrzewiowa 3, Nowa Iwiczna
gm. Lesznowola
www.dobrawola.org.pl
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym; wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi upośledzających ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom oraz pracującym z nimi specjalistom; rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Stowarzyszenie współpracy miast bliźniaczych Konstancin-Jeziorna - Saint-Germain en Laye
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 18
- rozwój współpracy zagranicznej z Saint-Germain-en-Laye i innymi miastami frankofońskimi; wymiana wzajemna mieszkańców Konstancina-Jeziorny reprezentujących różne środowiska z mieszkańcami Saint-Germain-en-Laye i innych miast frankofońskich; promocja Gminy Konstancin-Jeziorna i jej walorów: przyrodniczych, uzdrowiskowych, historycznych we Francji i w innych krajach

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe "Naprzód"
05-500 Piaseczno
ul. Jana Pawła II 19

Stowarzyszenie "Białopole"
05-500 Piaseczno
ul. Polna 9 c, Mysiadło

Stowarzyszenie Miłosników Militariów Wojska Polskiego "Patriot"
05-502 Piaseczno
ul. Gwalberta 7

Stowarzyszenie "Forum Powiatu"
05-500 Piaseczno
ul Dworcowa 38 lok. 66
- promocja powiatu piaseczyńskiego oraz miast i gminna terenie powiatu; poprawa stanu bezpieczeństwa; poprawa infrastruktury drogowej; poprawa terenów nieuporządkowanych w miastach i gminach powiatu; zwiększenie dostępu do edukacji dla mieszkańców powiatu; poprawa komunikacji masowej z Warszawą

Stowarzyszenie "Ogród Biała Brzoza"
05-505 Wola Prażmowska
ul. Letniskowa 5

Stowarzyszenie Mieszkańców Baniochy "Rozwiń skrzydła"
05-532 Baniocha
ul. Zakole 1a
- działanie na rzecz poprawy środowiska lokalnego oraz jego mieszkańców; popieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje i grupy młodzieżowe oraz mieszkańców Baniochy; upowszechnianie postaw obywatelskich; stwarzanie miejsc integracji społecznej; upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej; popularyzacja działań samokształceniowych; wspieranie organizacyjne lokalnych inicjatyw mieszkańców

Polskie Stowarzyszenie Integracji Pokojowej "Polska Unia Chińczyków"
05-552 Wólka Kosowska
ul. Nadrzeczna 5F
- aktywne przyczynianie się do pokojowej integracji ludności pochodzenia chińskiego zamieszkującej na terytorium RP; wspieranie i promowanie rozwoju kultury i tradycji chińskiej; wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój i utrzymywanie jak najlepszych stosunków ludności pochodzenia chińskiego zamieszkującej w Polsce z ludnością polską; promowanie przyjaznych stosunków między Chińską Republiką Ludową a Polską

Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki
05-500 Józefosław
ul. Kanadyjska 22

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna
05-500 Piaseczno
Pl. Piłsudskiego 10

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
05-540 Zalesie Górne
ul. Białej Brzozy 23

Stowarzyszenie "Nasz Józefosław i Julianów"
05-509 Józefosław
ul. Winorośli 4/1

Stowarzyszenie "Never Stop Exploring"
05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 9 m.101
- propagowanie zdobywania wiedzy o świecie i zamieszkujących go ludziach, ich kulturach oraz zrozumienia dla ich różnorodności i odmienności; upowszechnianie wiedzy o innych państwach i kulturach; wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piaseczyńskie Stowarzyszenie Prozdrowotne
Konstancin-Jeziorna

Stowarzyszenie "Gama"
05-500 Piaseczno
Pl. Piłsudskiego 10

Stowarzyszenie "Życie za miastem"
05-502 Piaseczno
ul. Serdeczna 3, Wólka Kozodawska

Wykaz Uczniowskich Kulbów Sportowychprzejdź >>


Wykaz Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
przejdź >>

kontakt: starostwo@piaseczno.pl | mapa serwisu | nota prawna | polityka prywatności | redakcja serwisu  | poczta

Oficjalny serwis internetowy Powiatu Piaseczyńskiego 2005 - 2008