Dziś jest 23.10.2020 , Imieniny : Edwarda, Marleny, Seweryna

powrót do strony głównej strona główna

Program Ochrony Środowiska

Rada Powiatu przyjęła powiatowy program ochrony środowiska wraz z powiatowym planem gospodarki odpadami na XXVIII sesji w dniu 23 czerwca 2005 r. Dokument został przygotowany na zlecenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.


Program opracował Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy. Dokument był przygotowywany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Wymagają one, by prowadzona działalność gospodarcza i społeczna nie dopuszczała do degradacji środowiska naturalnego oraz by jego zniszczone elementy były przywracane do stanu poprzedniego. Efektywność działań z zakresu ochrony środowiska zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym. Dlatego, zgodnie z wymogami ustawowymi, projekt programu został zaopiniowany przez gminy powiatu. Program ochrony środowiska był również opiniowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wymóg przygotowania i uchwalenia obu programów nakłada na powiat ustawa Prawo ochrony środowiska i ustawa o odpadach.

Program Ochrony Środowiska spełnia kilka podstawowych funkcji:
- przekazywanie mieszkańcom informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych elementów środowiska,
- wskazywanie tzw. gorących punktów, czyli najważniejszych zagrożeń środowiska powiatu i sposobów ich rozwiązywania,
- promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
- koordynacja działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy administracją publiczną wszystkich szczebli oraz instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi na rzecz ochrony środowiska w powiecie,
- ułatwienie wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska.

Cel nadrzędny Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego określony został jako dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju powiatu piaseczyńskiego i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego i infrastruktury technicznej.

Najważniejsze problemy :
- jakość wód i stosunki wodne - pozaklasowa jakość wód prowadzonych przez rzeki: Wisłę, Utratę, Jeziorkę, Tarczynkę, Kraskę, Małą
Zadanie priorytetowe: poprawa jakości wód powierzchniowych i zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej
Koszt na lata 2004-2007: 179 455 000 zł

- powietrze atmosferyczne - zanieczyszczenie powietrza, szczególnie pod względem pyłu zawieszonego.
Zadanie priorytetowe: poprawa jakości powietrza atmosferycznego, szczególnie na terenach miejskich i intensywnej zabudowy.
Koszty na lata 2004-2007: 6 078 000 zł

- hałas - hałas komunikacyjny
Zadanie priorytetowe: ograniczanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego.
Koszt na lata 2004-2007: 6 078 000 zł

- poważne awarie i zagrożenia naturalne - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Cel strategiczny: zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków  w razie ich wystąpienia.

- ochrona przyrody i krajobrazu
Cel strategiczny: utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych powiatu.

- edukacja ekologiczna - podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu edukacji ekologicznej.

Ogólne koszty wdrażania programu w latach 2004 – 2007 określone zostały na sumę 199,5 mln zł. Na kwotę tę złożą się wydatki powiatu, gmin, samorządowych jednostek organizacyjnych, administracji rządowej i podmiotów gospodarczych.


 Program Ochrony Środowiska - pobierz plik .zip

Program Ochrony Środowiska - prezentacja Power Point

kontakt: starostwo@piaseczno.pl | mapa serwisu | nota prawna | polityka prywatności | redakcja serwisu  | poczta

Oficjalny serwis internetowy Powiatu Piaseczyńskiego 2005 - 2008